Kjøpsvilkår

Sist oppdatert 01.08.2020

l. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG KJØPSVILKÅR

l.l Avtaleforhold
Avtalen gjelder bestilling av abonnement for NG Dialogue Mobil Dialog og NG Dialogue Multikanal Dialog (heretter samlet kalt “Tjenesten”). Avtalen er inngått mellom Kunden og NG Dialogue (samlet kalt “Partene” og hver for seg “Part”). Denne avtalen regulerer de vilkår som gjelder for NG Dialogues leveranse av Tjenesten, og Kundens bruk og tilgang til Tjenesten.

1.2 lnngåelse av Avtalen
Avtalen inngås ved at Kunden søker om abonnement ved å fylle ut og undertegne avtaledokumentet, eller ved at Kunden på annen måte aksepterer avtalevilkårene. Hvis Kunden tar i bruk Tjenesten ved eksempelvis pålogging på denne anses vedkommende for å ha akseptert Avtalen.

2. GJENNOMFØRING AV TJENESTEN

2 .1 Plikter for NG Dialogue
NG Dialogue vil levere den enkelte Tjeneste med en kvalitet som Kunden med rimelighet kan forvente. Tjenesten skal være i overenstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder.

l forbindeise med levering av Tjenesten vil NG Dialogue uten tillegg i prisen gjøre følgende:
o Opprett e brukerkonto for Kunden;
o Utarbeide maler iht. Kundens firmaprofil eller ønsker fra Kunden;
o Legge inn innhold som tekst, bilder, linker og skjema ved førstegangsoppsett av Tjenesten;
o Bistå med opplæring av Kunden i bruken av Tjenesten som skal leveres;
o Bistå med rådgivning ifm. bruk av Tjenesten; og
o Prosjektledelse .

NG Dialogue skal forsøke å sørge for at Tjenesten er i drift til enhver tid, med unntak av stans pga. planlagt eller nødvendig vedlikehold eller feilretting. NG Dialogue vil også overvåke og søke å løse feil ved Tjenesten innen rimelig tid etter at feil er oppdaget.

2.2 Plikter for Kunden
Kunden skal legge fo rholdene til rette slik at NG Dialogue kan få utført sine plikter etter Avtalen. Kunden kan kun benytte Tjenesten til det formål og i den utstrekning som fremgår av Avtalen.

Dersom det er avtalt at NG Dialogue skal sette opp design og/ eller legge inn innhold i Tjenesten, er Kunden ansvarlig for å sende elektronisk innhold, logo og godkjenne design. Ved integrasjons mot Kundens 3-parts system skal Kunden tilgjengel iggjøre API til NG Dialogue.

NG Dialogue er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av Kundens forhold.

3. SUPPORT
Kunden har tilgang til fri telefonsupport i hele avtaleperioden. Åpningstidene til supportjenesten er kl. 08:00-16:00 mandag – fredag, unntatt offentlige fridager. Ved bruk av support vil kunden få svar på konkrete feilbeskrivelser og spørsmål om hvordan Tjenesten fungerer. Fri support inkluderer ikke support på tredjepartsprodukter som ikke NG Dialogue leverer, opplæring/ kurs eller utføreise av endringer på nettsiden (endre på design, mal og innhold). Support kan kontaktes på tlf: 90206008 eller e-post: support@NG Dialogue.no

4. BETALINGSBETINGELSER
Bruk av Tjenesten faktureres forskuddsvis hvert kvartal, halvårlig eller årlig etter avtale med Kunden. l den grad det bestilles kundetilpasset utvikling, faktureres dette i sin helhet i forkant av utviklingens oppstart . Samtlige priser er eksklusive fakturagebyr og mva.

Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Bruk av kodeord, SMS, e-post nyhetsbrev utsendelse avregnes per måned og faktureres etterskuddsvis månedlig. Arbeid utover avtalt oppsett eller tillegg faktureres med kr. 1.290,- per time.

5. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE
Avtalen trer i kraft ved aksept av bestilling av Tjenesten. Avtalen løper i 12 måneder (“Avtaletiden”). Avtalen kan ikke sies opp i Avtaletiden, med mindre begge parter skriftlig samtykker til dette. Ett er endt Avtaletid er det 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

6. MISLIGHOLD
Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sin plikt etter Avta len. Kunden kan kreve at NG Dialogue rettter feil ell er mangler ved Tjenesten som skyldes mislighold fra deres side.

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Kunden etter å ha gitt NG Dialogue skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. NG Dialogue kan ved vesentlig mislighold fra kundens side heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden dersom han ikke har gjort opp fortalt vederlag innen 45 kalenderdager. Det foreligger vesentlig mislighold fra NG Dialogue ved vesentlige brudd på plikten til å håndtere henvendelser fra Kunden.

6.1 Stenging
Hvis Kunden ikke har betalt innen forfall, kan NG Dialogue stenge for vi dere bruk av Tjenesten, samt tilbakeholde ytelser etter avtalen. Adgangen til stenging samt tilbakeholdelse av ytelser opphører ved betaling.

7. REKLAMASJON
Feil eller mangler ved Tjenesten skal meddeles NG Dialogue uten ugrunnet opphold. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom Kunden ikke gir NG Dialogue melding om dette uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

NG Dialogue skal snar est mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller en mangel ved Tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at NG Dialogue gis mulighet t il å kunne utføre feilretting.

Hvis Kunden m elder om feil som ligger utenfor NG Dialogues ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan NG Dialogue kreve dekket de omkostninger som er forbundet med NG Dialogue s feilsøking.

8. ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1 Direkte tap
Dersom en Part lider et direkte tap som følge av mislighold av Avtalen, og dette skyldes uaktsomhet fra den annen Parts side, kan Parten kreve dette tapet dekket av den annen Part. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte utgifter som en Part er påført som følge av misligholdet.

8.1 Indirekte tap
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap etter denne bestemmelsen omfatter, men er ikke begrenset til tapt inntekt, tapt fortjeneste, tap av data og tapt produksjon.

8.2 NG Dialogue samlede ansvar
NG Dialogues samlede økonomiske ansvar er i alle tilfeller oppad begrenset til 3 måneders leie.

8.1 Annet forbehold
En part kan ikke kreve sitt tap dekket av den annen part dersom tapet skyldes parten selv eller tredjemann.

8.2 Unntak
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

9. RETTIGHETER
Avtalen innebærer ikke overføring eller overdragelse av opphavsrett eller noen andre immaterielle rettigheter til Kunden. Samtlige rettigheter til Tjenesten tilhører eller lisensieres av NG Dialogue.

Med unntak av de bruksrettighetene til Tjenesten som Kunde n uttrykke li g får under avt alen, får Kunden ingen rettigheter til Tjenesten, og alle rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser knytt et til Tjenesten, er forbeholdt NG Dialogue.

10. TAUSHETSPUKT
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfi densielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon . Partene kan likevel utlevere slik informasjon til domstolene, politiet, påtalemyndighetene eller andre som i henhold til lov kan kreve slik informasjon utlevert.

11. FORCE MAJEURE M .V.
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Avtalen i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force M ajeure. Ved Force M ajeur e innstilles Part nes plikter etter Avtalen inntil Force Majeure­ situasjonen opphører .

Det foreligger Force Majeure dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor en parts kontroll, og som han ikke burde ha forutsett da Av alen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.

Force Majeure etter denne bestemmelsen omfatter, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert annet forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure. Hver av partene kan si opp Avtalen med en måneds varsel dersom Force Majeure ­
si tuasjonen gjør det særlig byrdefullt for vedkommende part å oppfylle etter Avtalen.

12. BEHANDLING AV PERSONOPPPLYSNINGER
NG Dialogue behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov – og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

NG Dialogue behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra NG Dialogue, og for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid.

Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det oppstår rettslig tv ist om betalingsplikten, kan NG Dialogue lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

Kunden er selvansvarlig for alle meldinger som sendes via Tjenesten, og må selv sørge for nødvendig rettslig grunnlag for utsendelse til mottaker.

13. TVISTER

13.1 Lovalg og tvisteløsning
Avtalen og Partenes rettigheter og plikter i tilknytning til denne reguleres av norsk rett. En eventuell tvist mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse gjennom forhandlinger kan hver av Partene bringe saken inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

Opsjon
Lisens og konsulentbistand forhånds faktureres pr. kvartal.

Det inngår maksimalt 2 kampanjer pr. mnd. utvikling av kampanjer ut over normen belastes med kr. 2.500,- pr. kampanje.

Pris for epost: Kr. 0,07 pr. stk.
Pris for sms: Kr. 0,65 pr. stk.

NG Dialogue
Logo
Enable registration in settings - general